• Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

PRIJÍMACIE KONANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Ak nebude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR učené inak, prvé kolo prijímacích skúšok sa bude konať v máji 2021 (presný termín bude zverejnený v kritériách prijímacích skúšok na rok 2021/2022)

Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude podľa potreby konať v júni 2021

VŠEOBECNÉ KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

Ak nebude Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR učené inak, do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 budú žiaci 9. ročníkov ZŠ prijímaní na základe: 

- študijných výsledkov dosiahnutých na základnej škole

- výsledkov z celoplošného testovania  žiakov 9. ročníkov

- výsledkov z prijímacej skúšky z profilových predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Biológia

- výsledkov dosiahnutých v rôznych olympiádach a súťažiach

Žiak, ktorý v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka získa v každom z profilových predmetov samostatne úspešnosť najmenej 90% bude prijatý bez prijímacích skúšok

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

 • marec 2021 - zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky (riaditelia SŠ)

 • apríl 2021 - podávanie prihlášok riaditeľovi ZŠ (zákonní zástupcovia)

 • apríl 2021 - odoslanie prihlášok žiakov na strednú školu (riaditelia ZŠ)

 • máj 2021 - 1. kolo prijímacích skúšok

 • jún 2021 - zverejnenie konania/nekonania 2. kola prijímacích skúšok (v prípade, ak nebude naplnený počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v šk. roku 2020/2021)

TERMÍNY ZASIELANIA ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ NA ŠTÚDIUM

 • Rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky odošle riaditeľ strednej školy najneskôr sedem dní pred termínom konania 1. termínu 1. kola prijímacích skúšok.

 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka po 1. kole prijímacích skúšok odošle riaditeľ strednej školy najneskôr do troch dní od konania 2. termínu 1. kola prijímacích skúšok.

 • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí žiaka po 2. kole prijímacích skúšok odošle riaditeľ strednej školy najneskôr do troch dní od konania 2. kola prijímacích skúšok.