• Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy
 • Naša lesícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva

Žiacka školská rada pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

 

Štatút žiackej školskej rady pri SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

Plán na rok 2019 pre žiacku školskú radu pri Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici

 

Zoznam zástupcov z tried spomedzi žiakov na šk. rok 2018/2019:

 

 •      I. A - Matúš Chreno
 •      I. B - Lucia Malčeková
 •      II. A - David Gabriel Máté
 •      II. B - Samuel Hronec
 •      III. A - Samuel Debnár
 •      III. B - Matrin Kovalčík
 •      IV. A - Marek Kunst
 •      IV. B - Ján Šoučík
 •      IV. C - Miroslava Babíková
 • koordinátor: Mgr.Denisa Prokeinová Phd.
 • predseda: Samuel Hronec
 • podpredseda: David Gabriel Máté
 • zapisovateľ: Lucia Malčeková

Príloha č.1

BENEFITY

 

BENEFITY

Podmienky

 • Deň voľna

 • Vecný dar

 • Zmazanie drobného priestupku voči školskému poriadku

 • Dohodnutá forma odmeny na školskom internáte(predíženie vychádzok a pod.)

 • Výborný prospech-priemer 1,0

 • Zlepšenie prospechu o 1 stupeň

 • Nulová absencia počas celého školského roka

 • Žiadny priestupok voči školskému poriadku

 • Práca na zveľaďovaní a údržbe školského zariadenia alebo školy

 • Reprezentácia školy mimo času vyučovania

 • Jednorázový kupón na neskúšanie

 • Minimálne tri známky s hodnotou 1,0 s daného predmetu

 

Poznámka:

uvedené benefity si môžu žiaci uplatniť až po prechádzajúcom dohovore s triednym učiteľom, resp. so skupinovým vychovávateľom (okrem jednorázového kupónu na neskúšanie). V odvôvodnených prípadoch je benefit možné prenášať aj do nasledujúceho školského roka. Drobný priestupok voči školskému poriadku:neskorý príchod, neprezutie sa ďalej viď. v školskom poriadku. Vecný dar: propagačný material školy(hrnček,tričko … ako vedenie školy uzná za vhodné)