• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici v súčasnosti predstavuje modernú vzdelávaciu inštitúciu, zameranú na vzdelávanie a výchovu budúcich manažérov v oblasti lesného hospodárstva, poľovníctva, ochrany prírody, či krajinnej ekológie. Škola sídli v budove bývalej lesníckej akadémie, v nádhernom prostredí Botanickej záhrady, ktorá je súčasťou školského areálu. Má veľmi dobré materiálno-technické a priestorové podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a kvalitné personálne zabezpečenie. Súčasťou školy je aj Školský internát s jedálňou a Školské lesy, slúžiace na praktickú prípravu žiakov v podmienkach lesníckej prevádzky.
Vyučovanie sa uskutočňuje v štvorročnom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou. Výučba prebieha formou teoretickej a praktickej prípravy. Na začiatku štúdia je obsah odborného vzdelávania zameraný predovšetkým na prípravné predmety (lesnícka zoológia, lesnícka botanika, náuka o lesnom prostredí a pod.). Neskôr sa žiaci venujú štúdiu hlavných, profilujúcich, lesníckych predmetov (pestovanie lesov, lesná ťažba, hospodárska úprava lesov, ochrana lesov a prírody, ekonomika a riadenie lesného hospodárstva a pod.). Odborná príprava sa vykonáva formou praktických cvičení, učebnej praxe, odbornej prevádzkovej praxe a prevádzkovej individuálnej praxe. V rámci praktickej prípravy si žiaci osvojujú zručnosti, potrebné pre vykonávanie ich budúceho povolania a v terénnych podmienkach si overujú odborné vedomosti získané v rámci teoretickej prípravy. Škola pripravuje žiakov aj na štúdium na odborných vysokých školách. Zameranie lesnícka prevádzka pre štúdium na fakultách s lesníckym zameraním, zameranie krajinná ekológia pre štúdium so zreteľom na biológiu, prírodovedu a ekológiu.
V roku 2019 škola oslávila 100. výročie maturitného vzdelávania a 210. výročie lesníckeho vzdelávania v Banskej Štiavnici. Za ten čas sa vypracovala na prestížnu výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, za čo jej bol v roku 2004 priznaný medzinárodný rating s označením „A“ tzn. špičková inštitúcia s medzinárodnou skúsenosťou od IES International Education Society. Toto hodnotenie potvrdzuje, že spojenie moderných prístupov s bohatými tradíciami je tou najlepšou cestou k zachovaniu najvyššej kvality.
Na záver mottá, ktoré vštepujú pedagógovia svojim žiakom:
„Byť lesníkom nie je len povolanie, je to poslanie pestovať, zveľaďovať, chrániť naše lesy a zachovať ich pre budúce generácie“.
„Lesník to nie je len človek v zelenej uniforme, je to niekto, kto dáva lesu nielen svoje vedomosti, prácu a čas, ale aj svoju dušu a srdce“.

AKTUALITY