• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

 

 

 

 STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Koordinátor SOČ - Ing. et Ing. Ivana Šimková, PhD.

Organizačný poriadok SOČ

Vyhlásenie 45. ročníka súťaže SOČ

Čo je SOČ-ka?

Do stredoškolskej odbornej činnosti (ďalej len SOČ) sa môže zapojiť každý  žiak denného štúdia strednej školy  (gymnázia, strednej odbornej školy, konzervatória) vo veku od 15 do 21 rokov. Práci na SOČ sa venuje v škole, v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania, vo svojom voľnom čase. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a  za pomoci školiteľa alebo konzultanta, ktorého meno a pracovisko uvedú na titulnom liste písomnej časti práce.

SOČ rozvíja zážitkové tvorivé myslenie, talent, nadanie a zručnosti študentov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich skrýva. Vytvoria alebo objavia   nové postupy, prípravky, učebné pomôcky, vymyslia alebo vylepšia niečo, v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú.

Študent potrebuje len skvelý nápad a konzultanta (učiteľ, pracovník prevádzky), ktorý by ho viedol  a pomáhal mu po odbornej  stránke.

A čo takáto práca dá študentovi ?

· naučí sa prezentovať svoje vedomosti a nápady

· získa zručnosť v práci s počítačom

· získa skúsenosti pre tvorbu záverečnej práce na MS, bakalársku alebo diplomovú prácu na VŠ

Nič nemôžete stratiť, naopak  získate - skúsenosť, sebavedomie, výhru!

Výsledky práce SOČ sú predkladané k odbornému posúdeniu v písomnej forme. Žiaci obhajujú výsledky svojej dlhodobej práce na súťažných prehliadkach SOČ. Tieto sú v celej Slovenskej republike jednotné - viackolové, postupové, riadia sa rovnakými pravidlami a uskutočňujú sa každoročne v prvom polroku príslušného kalendárneho roka. Súťaží sa v týchto vybraných súťažných odboroch:

1.    Problematika voľného času

2.    Matematika, fyzika

3.    Chémia, potravinárstvo

4.    Biológia

5.    Životné prostredie, geografia, geológia

6.    Zdravotníctvo, farmakológia

7.    Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

8.    Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

9.    Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10.  Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11.  Informatika

12.  Elektrotechnika a hardware

13.  História, filozofia, právne vedy

14.  Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15.  Ekonomika a riadenie

16.  Teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba

17.  Pedagogika, psychológia, sociológia

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosť v školskom roku 2021/2022

Riešitelia: Katarína Balážová a Patrícia Uhnáková
Názov témy: Revitalizácia komunitnej strešnej záhrady
Odbor: 01 Voľný čas
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

Balalazovauhnakova

Riešitelia: Kristína Luptáková
Názov témy: Renaturácia zimnej záhrady
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 4. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková


Úspechy žiakov v jednotlivých školských rokoch na SOČ