• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

2. SNEM PO SLOVAKBOWHUNTING

Dňa 29. februára sa v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici uskutočnil 2. snem Poľovníckej organizácie Slovakbowhunting priamo pod vedením predsedu Mgr. Art. Štefana Jakubíka a za pomoci podpredsedu PO Ing. Štefana Mika a Ing. Petra Urblíka, PhD. Ustanovujúca schôdza PO Slovenského klubu loveckej lukostreľby sa konala minulý rok dňa 12. 3. 2019  priestoroch SOŠL v Banskej Štiavnici. Je to hlavne z dôvodu, že všetci poľovníci ( nielen lukostrelci ) považujú SOŠL v Banskej Štiavnici za základný pilier poľovníckych a lesníckych tradícií nielen u nás, ale i v regióne strednej Európy.

Na sneme sa zúčastnil prezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Tibor Lebocký, PhD., ktorý tiež vyzdvihol všetky úspechy a aktivity SOŠL v Banskej Štiavnici a vyslovil podporu SPK pre aktívnu činnosť a propagáciu lesníckych tradícií našej školy. Ďaľším čestným hosťom snemu bol riaditeľ SOŠL v Banskej Štiavnici Ing. Miroslav Ďurovič. V jednotlivých bodoch programu bola zhodnotená komplexná doterajšia činnosť PO Slovakbowhunting.

Slovakbowhunting je poľovnícka organizácia združujúca poľovníkov loviacich lukom a priaznivcom tejto tradičnej metódy lovu. Slovenské poľovníctvo tvorí neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva národa, je prostriedkom chovu, ochrany a regulácie stavov poľovnej zveri. Je výrazným nástrojom pre rozvoj turizmu vidieka a jeho cieľom je vplývať na poľovnícku a širokú verejnosť osvetovou a prijateľnou formou pri presadzovaní tejto tradičnej metódy lovu. Lov lukom je výzvou pre lovcov, ktorí chcú zažiť dobrodružný lov aj keď vedia, že v tomto prípade má lovená zver vyššie šance ako lovec. PO Slovakbowhunting sa podieľa na tvorbe skúšobných poriadkov pre doplnkovú skúšku odbornej spôsobilosti z poľovníckej lukostreľby.

            Málokto vie, že Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici sa môže pochváliť ďaľším prvenstvom vo svojej dávnej histórii. Z tohto dôvodu si dovoľujem oboznámiť širokú poľovnícku, ale i laickú verejnosť o prvých krokoch novovzniknutého krúžku mladých loveckých lukostrelcov. Krúžok bol založený v septembri 2019 na internáte Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici pod vedením Mgr. Vladimíra Bačíka. Do krúžku sa prihlásili chlapci aj dievčatá a stále pribúdajú aj ďalší študenti, ktorí sa chcú pridať k tejto tradičnej metóde lovu. Verím, že svojou činnosťou prispejeme ku propagácii  v oblasti loveckej lukostreľby na Slovensku. Lov lukom si vyžaduje kvalitnú prípravu a neustále precvičovanie, je podstatne zložitejší ako lov puškou.

„ Lov lukom je najstarší spôsob lovu. Tak starý, ako je samotná vášeň z lovu.“

Lovu lukom zdar !