• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

Obchodná verejná súťaž

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nasledovných priestorov v školskom roku 2019/2020:

1. Školský bufet: Priestory na prenájom v rozlohe 20,75 m2. Miestnosť je osvetlená elektrickým osvetlením, sú v nej umiestnené el. zásuvky na 220 V, okno na vetranie, vodovodná batéria s umývadlom a prietokový ohrievač.

2. Reklamné plochy na obvodových múroch Botanickej záhrady SOŠL a Školského internátu pri SOŠL, B. Štiavnica.

Cenové ponuky za prenájom na 1 m2 / mesiac prenajímanej plochy zasielajte v samostatnej zalepenej obálke na adresu Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica s označením „NEOTVÁRAŤ! Súťaž – prenájom priestorov“.

Termín na predkladanie ponúk je najneskôr do 23.08.2019 do 11:00 hod.

Predkladaná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:

 • obchodné meno

 • adresu

 • IČO, DIČ, IČ DPH, zapísaný v ...

 • telefonický a e-mailový kontakt

 • identifikáciu priestorov, na ktoré sa ponuka vzťahuje (priestory školského bufetu alebo reklamné plochy na obvodových múroch botanickej záhrady)

 • ponúknutú cenu za 1 m2 / mesiac v € bez DPH, v € s DPH (príp. uviesť „nie som plátcom DPH“)

Kontakt: Bc. Mariana Beňová

045 / 691 11 31-2

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

v Banskej Štiavnici, 05.08.2019