• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

Úspechy žiakov v jednotlivých školských rokoch na SOČ

2021/2022

Riešitelia: Katarína Balážová a Patrícia Uhnáková
Názov témy: Revitalizácia komunitnej strešnej záhrady
Odbor: 01 Voľný čas
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

Riešitelia: Kristína Luptáková
Názov témy: Renaturácia zimnej záhrady
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 4. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

2020/2021

Riešitelia: Samuel Hronec a Samuel Špánik
Názov témy: Rozšírenie hniezdnych možností pre menšie druhy vtáctva
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková
Konzultant: Ing. Peter Farbiak

 

2019/2020
Riešitelia: Jakub Moncman a Ráchel Vardžíková
Názov témy: Implementácia komunitnej záhrady do areálu školského internátu pri SOŠ
lesníckej v Banskej Štiavnici
Odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

 

2018/2019
Riešitelia: Vladimíra Smädová
Názov témy: Chov a odchov dravých vtákov a využitie odchovu pre potreby zachovania
stability populácie dravých vtákov a sov v prírode
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 2. miesto
Krajské kolo: bez umiestnenia
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ľubomír Engler

Riešitelia: Martina Karáseková a Kristína Jánošíková
Názov témy: Vplyv pokrývkového substrátu na rast juvenilných štádií jedle bielej
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ivana Šimková, PhD.

Riešitelia: Martin Kiac a Martin Malatínec
Názov témy: Zhodnoteni možnosti prírode blízkeho hospodárenia v lesoch
Odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 5. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ľubomír Engler

Riešitelia: Adam Kriek a Pavol Marko
Názov témy: Modelovanie lesných ekosystémov pomocou výpočtovej techniky a ich využitie v praxi
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Školské kolo: 2. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ľubomír Engler

Riešitelia: Magdaléna Dibdiaková
Názov témy: Monitoring výskytu drvinárika čierneho a metódy založenia chovu tohto druhu
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 2. miesto
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Katarína Baková

Riešitelia: Ľudmila Ričiová
Názov témy: Limity využívania ekosystémových služieb vybraného prírodného zdroja
vplyvom výstavby R1 na k.ú Sliač
Odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia
Školské kolo: 2. miesto
Krajské kolo: 7. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková
Konzultant: Ing. Ričiová, PhD.

 

2017/2018
Riešitelia: Zuzana Nagyová a Lenka Petrikovičová
Názov témy: Mapovanie inváznych rastlín
Odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: bez umiestnenia
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

Riešitelia: Patrik Pavla a Adam Gajdoš
Názov témy: Porovnanie chemickej a mechanickej ochrany smrekových sadeníc proti žeru
tvrdoňa smrekového
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 2. miesto
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Juraj Galko, PhD.

 

2016/2017
Žiadne práce SOČ

 

2015/2016
Riešitelia: Martin Valentík
Názov témy: Vyhodnotenie druhového spektra ambróziových chrobákov v podmienkach
dubových porastov Slovenska
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing, Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Juraj Galko, PhD.

Riešitelia: Jakub Badrna
Názov témy: Znižovanie zrážok poľovnej zveri s automobilmi za pomoci pachového
ohradníka
Odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 5. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ladislav Kružič

Riešitelia: Terézia Vargová
Názov témy: Odolnosť voskom ošetrených ihličnatých sadeníc proti zrelostnému žeru tvrdoňa
smrekového ( Hylobius abietis )
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Juraj Galko, PhD.

 

2014/2015
Riešitelia: Radovan Sakál a Roland Modrovič
Názov témy: Krasone rodu Agrilus sp. - nové metódy monitoringu a ochrany lesa na
Slovensku
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 1. miesto
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Juraj Galko, PhD.

Riešitelia: Martina Chytilová a Nora Nozdrovická
Názov témy: Zhodnotenie rekultivácie uzatvorenej skládky odpadov Principlac v Banskej Štiavnici
Odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 3. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

Riešitelia: Matúš Madaj a Michal Kováčik
Názov témy: Biotechnická ochrana ihličnatých sadeníc pred tvrdoňom smrekovým (Hylobius
abietis) použitím špeciálneho vosku
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 1. miesto
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Juraj Galko, PhD.

Riešitelia: Gabriela Tomášová a Viktória Mazúchová
Názov témy: Rozbor početnosti populácie podkôrnika dubového (Scolytus intricatus) a jeho
parazitoidov
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Juraj Galko, PhD.

 

2012/2013
Riešitelia: Attila Balogh
Názov témy: Vplyv klimatických zmien na odonatocenózy v Nitrianskom kraji počas rokov 2009‐2012
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 6. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková

Riešitelia: Jozef Rozkošný a Stanislav Nosáľ
Názov témy: Kvalita porastu a ťažených sortimentov ako výsledok výchovy
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ján Kotlár

 

2011/2012
Riešitelia: Michal Antal Dominik Horváth a Tomáš Makši
Názov témy: Technologické riešenie ťažbovo-obnovného postupu a jeho praktická realizácia
v demonštračnom poraste pri zohľadnení kritérií certifikácie- TUOL a princípov PBOL
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 1. miesto
Školiteľ: Ing. Ján Kotlár

Riešitelia: Peter Jamrich a Richard Moravčík
Názov témy: Učebná pomôcka na poznávanie: Chyby dreva
Odbor: 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: bez umiestnenia
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ján Králik

Riešitelia: Peter Maťiašovský a Ján Mináč
Názov témy: Poznávanie dreva našich hlavných drevín- Učebná pomôcka na poznávanie
Odbor: 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Školské kolo: 2. miesto
Krajské kolo: bez umiestnenia
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ján Králik

Riešiteľ: Attila Balogh
Názov témy: Pozorovanie imág odonatofauny počas leta 2010 na Ráczovom jazere
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková

 

2010/2011
Riešiteľ: Michal Lalík a Radoslav Sabo
Názov témy: Podkôrne a drevokazné druhy hmyzu a ich prirodzení hmyzí nepriatelia na
vybraných vzorkách z dubových porastov
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 3. miesto
Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková
Konzultant: Ing. Juraj Galko, PhD.

Riešiteľ: Jozef Výbošťok
Názov témy: Sortimentácia ťažbového fondu na stojato ako rozhodujúci faktor logistického
reťazca
Odbor: 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: 1. miesto
Školiteľ: Ing. Ján Kotlár

 

2009/2010
Riešiteľ: Viera Novotná
Názov témy: Znečistenie ovzdušia Žiarskej kotliny
Odbor: 08 Ochrana a tvorba životného prostredia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: bez umiestnenia
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

Riešiteľ: Terézia Korčoková
Názov témy: Čo vieme o inváznych rastlinách?
Odbor: 08 Ochrana a tvorba životného prostredia
Školské kolo: 2. miesto
Krajské kolo: bez umiestnenia
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Iveta Mlynáriková

Riešiteľ: Attila Balog
Názov témy: Ekosystém Ráczovho jazera a ochrana jej biodiverzity
Odbor: 04 biológia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Školiteľ: Ing. Katarína Gáliková

 

2008/2009
Riešiteľ: Juraj Šovčík, Marcel Golian
Názov témy: Rekultivácia plochy po bývalom rozáriu, založenie umelého rašeliniska a
vresoviska
Odbor: 08 Ochrana a tvorba životného prostredia
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 3. miesto
Školiteľ: Ing. Veronika Dudíková

Riešiteľ: Maroš Turčáni, Peter Refka
Názov témy: Návrh obnovy porastu
Odbor: 07 Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 2. miesto
Celoštátne: 2. miesto
Školiteľ: Ing. Ján Kotlár

Riešiteľ: Jozef Výbošťok, Jana Bystrianska a Patrik Očenáš
Názov témy: Podrobné zisťovanie stavu lesa
Odbor: 07 Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: bez umiestnenia
Školiteľ: Ing. Ján Kotlár

 

2007/2008
Riešiteľ: Michaela Vargová
Názov témy: Prírastkové hodnotové hospodárstvo listnatých drevín
Odbor: 07 Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
Školské kolo: 1. miesto
Krajské kolo: 1. miesto
Celoštátne: 2. miesto
Školiteľ: Ing. Ján Kotlár