• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
  ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
 • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
  k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
 • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
 • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
  Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
 • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

Ponuka neupotrebiteľného majetku

Organizácia: Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

Inv. číslo

Názov majetku

Počet

Stav

Nadobúdacia cena

Zostatková cena

Rok výroby

750 108/ 239

IP Camera AXIS 215 PTZ ( vonkajšia )

 1

Nefunkčná

1 126,80 €

0 €

2011

022 7/ 21

Kontajner 7m3

1

Opotrebovaný, deravý, hrdzavý

567,62 €

0 €

1987

 

PONUKA PREBYTOČNÉHO A NEUPOTREBITEĽNÉHO MAJETKU

ponukaFabia

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského internátu. (do 30.04.2021)

Výzva na predkladanie ponúk

Čestné prehlásenie

Výzva na predkladanie ponúk

 

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDFIVO

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa.

Názov: Stredná odborná škola lesnícka

Sídlo: Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 00162710

Zastúpený: Ing. Miroslav Ďurovič, riaditeľ školy

Kontaktná osoba: Prefektušová Ľudmila, t.č. 045/6911131-32

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 1. Názov predmetu zákazky: Obnova obvodového ohradového múru Botanickej záhrady

 1. Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou

 1. Miesto dodania predmetu zákazky : Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica

 1. Termín dodania predmetu zákazky: do 31.10.2019

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 29.098,23 € s DPH

 1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: telefonicky, e-mail, poštou

 1. Mena a ceny uvádzané v ponuke: ceny uviesť s DPH v eurách

 1. Stručný opis predmetu zákazky: Obnova obvodového ohradového múru Botanickej záhrady (II.etepa) v rozsahu 460 m2 nasledovne:

- vybrúsenie poškodenej omietky hr. 20mm

- vystriekanie vodou

- penetračný náter muriva

- nová hrubozrnná cementová omietka hr. 20mm

- doplnenie vypadnutého muriva

- odstránenie hrdze a náter oceľového plotu (1x základný + 2 x vrchný syntetický náter)

- odvoz sutiny

 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena a dodržanie podmienok Krajského pamiatkového úradu uvedených v rozhodnutí č. KPUBB-2016/24600-293835/FAT

 1. Spôsob predloženia ponuky: Cenovú ponuku prosíme zaslať v zalepenej obálke označenej „Cenová ponuka neotvárať“ – Obnova obvodového ohradového múru Botanickej záhrady (II.etepa) na adresu: Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica alebo osobne na sekretariát SOŠL

 1. Lehota na predkladanie ponúk: 31.08.2019

 1. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom: do 04.09.2019 telefonicky, emailom

 1. Prílohy (na stiahnutie):

- rozpočet čistý s výkazom výmer M4, M5

- legenda múrov – situácia M1:1000

- rozhodnutie č. KPUBB-2016/24600-293835/FAT

V Banskej Štiavnici

15.08.2019