• Naša lesnícka škola sídli v historickej budove,
    ktorá od jej vzniku v r. 1892 slúži k výučbe lesníctva
  • Každoročne usporadúvame množstvo akcií pre verejnosť,
    k najnavštevovanejším patrí lesnícky deň
  • Naši sokoliari nachádzajú široké uplatnenie doma i v zahraničí
  • Tradícia maturitných stužiek vznikla práve na našej škole
    Dodržiavame aj tradíciu lúčenia so školou pred akademickým týždňom.
  • Trubači sú neoddeliteľnou súčasťou lesníckych akcií a našej školy

 

 

ZDRUŽENIE SCHOLA SILVA

 

 

ČÍSLO IBAN: SK45 0900 0000 0000 7434 1836

Akademická ul. č. 16, 969 01 Banská Štiavnica

Slúži na podporu Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici

Vyhlásenie a potvrdenie

Poučenie

 

Vážení priatelia Strednej odbornej školy lesníckej

Ak uvažujete o možnosti poukázania 2z Vašich daní určitej konkrétnej organizácii, uchádzame sa o Vašu priazeň. Poukázanie vyššie uvedeného percenta z Vašich daní nášmu združeniu umožňuje Zákon NR SR č. 593/2003 Z.z., podľa paragrafu 50 a 52 ods. 26 o dani z prijímov, umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa a poukázať 2zo zaplatenej dane na verejnoprospešné účely.

Združenie Schola silva vzniklo v r. 1997, aby pomohlo škole riešiť:

· modernizáciu a zlepšovanie materiálno-technickej základne a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

· podporu projektov týkajúcich sa vzdelávacích aktivít školy, prehlbovanie kvalifikácie členov a sympatizantov združenia

· zachovanie a zveľaďovanie Botanickej záhrady Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici

· zachovanie a zveľaďovanie vzácneho genofondu drevín umiestnených v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici

Plánované využitie Vami poukázaných prostriedkov:

· Rozšírenie internetovej siete a zakúpenie ďalšej výpočtovej techniky (umožniť všetkým žiakom prístup k Internetu)

· Modernizácia učebných pomôcok a prístrojového vybavenia školy, včetne spotrebného materiálu

· Modernizácia vyučovania jazykov – zakúpenie audiovizuálnej techniky a pod.

· Modernizácia knižného fondu knižnice školy – zakúpenie odbornej literatúry hlavne encyklopédíí a atlasov prírody, ako aj odbornej periodickej literatúry – periodík.

· Podpora a čiastočné finančné krytie cestovných nákladov zahraničných praxí (organizovaných školou) , najlepším študentom školy

· Podpora a čiastočné finančné krytie aktivít krúžkovej a inej záujmovej činnosti v škole, ako aj práce v rehabilitačnej stanici dravcov

· Rekonštrukcia Botanickej záhrady (jazierko, chodníky, osvetlenie)

· Zveľaďovanie a dopĺňanie genofondu drevín Botanickej záhrady, vykonávanie starostlivosti a ochrany drevín v Botanickej záhrade

Ak sa rozhodnete podporiť naše združenie uvedenými 2%, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali postup pre poukázanie 2zo zaplatenej dane.

Postup:

· vyplníte priložené tlačivo “Vyhlásenie“

· vyplníte tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane“

· tlačivá je potrebné doručiť daňovému úradu v mieste bydliska osobne, alebo prostredníctvom zamestnávateľa (účtovníka).

Daňovník musí dodržať časové lehoty a miestnu príslušnosť nasledovne:

a. zamestnanec – podáva vyhlásenie na miestny príslušný daňový úrad svojho bydliska do 30. apríla príslušného roku

b. ostatní daňovníci, ktorí daňové priznanie podávajú, majú určený termín do 31. marca príslušného roku miestnemu príslušnému daňovému úradu (priamo v tlačive daňového priznania – Oddiel XII.)

Naše údaje potrebné na vyplnenie v tlačive daňového priznania – Oddiel XII. :

· IČO : 359 863 95

Právna forma: Občianske združenie podľa zák. č. 83/1990 Zb.

Obchodné meno: Schola silva

Ulica: Akademická, č. 16

96901 Banská Štiavnica

Ďakujeme Vám za podporu a pochopenie našich snáh o skvalitnenie vzdelávania a výchovy na našej škole.

Veríme, že Vás neodradia ani potrebné administratívne úkony.

Informácie: Sekretariát školy č. t. 045/691 11 31